• darkblurbg

Nederlands Versie

H. Murray's Amsterdam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. H. Murray's Amsterdam houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
-       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als H. Murray's Amsterdam zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

English Version

H. Murray's Amsterdam attaches great importance to the protection of your personal data. In this Privacy Policy we want to provide clear and transparent information about how we handle personal data.
We make every effort to ensure your privacy and therefore handle personal data with care. H. Murray's Amsterdam complies with all applicable laws and regulations, including the General Data Protection Regulation. This implies that we at least:
 
- Processing your personal data in accordance with the purpose for which they were provided, these goals and type of personal data are described in this Privacy Policy;
- Processing of your personal data is limited to only those data that are minimally required for the purposes for which they are processed;
- Ask for your express consent if we need it for the processing of your personal data;
- Have taken appropriate technical and organizational measures to ensure the security of your personal data;
- not to pass on personal data to other parties, unless this is necessary for carrying out the purposes for which they were provided;
- To be aware of your rights regarding your personal data, to point this out and to respect them.
 
As H. Murray's Amsterdam we are responsible for the processing of your personal data. If, after reading our Privacy Policy, or in a more general sense, you have questions about this or wish to contact us, you can do this via the contact details at the bottom of this document.